بیست و پنج درصد مبلغ پس از ارائه قرارداد معتبر با ناشر یا آژانس خارجی

هفتاد و پنج درصد مبلغ پس از ارائه انتشار اثر

تبصره : خرید بخشی از تیراژ کتاب های ایرانی منتشر شده به زبان های دیگر از این قاعده مستنثی است.